این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس:
دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس:
دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دبیر علمی:
دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتر ایمان شفیعی نژاد

دبیر اجرایی:
دکتر ایمان شفیعی نژاد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات:
 
30 دی 1398
 
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس:
 
20 بهمن 1398
 
زمان برگزاری کنفرانس:
 
7 اسفند ماه 1398